استاندارد های فنی برای استفاده از بلوک های سقفی

بلوک های سقفی

استاندارد های فنی برای استفاده از بلوک های سقفی پلی استایرن منبسط شده در سیستم سقف تیرچه بلوک کرومیت.

بلوک های سقفی از نوع پلی استایرن منبسط شده. در صورتی عملکرد مناسب و قابل قبول خواهند داشت که مواردی از قبیل ایمنی در برابر آتش، رواداری های ابعادی، مقاومت مصالح (که می تواند با دانسیته مصالح ارتباط داشته باشد). و شکل هندسی و روش اجرایی مناسب در آن رعایت گردد. بنابراین لازم است تا مشخصات بلوک تولیدی با ضوابط زیر انطباق داشته. و در اجرا نیز از روشها و محافظتهای صحیح بهره گیری گردد. بدیهی است که سیستم سقف تمام شده باید علاوه بر تطابق با این ضوابط، مانند سایر سیستم های ساختمانی. به طور کامل با مقررات ملی ساختمان و کلیه ضوابط و آئین نامه های مصوب مرتبط مطابقت نماید.

1) الزامات ایمنی در برابر آتش

1-1. تنها استفاده از انواع کندسوز شده 2 بلوک پلی استایرن منبسط شده مجاز بوده. و استفاده از انواع غیرکندسوز ممنوع است. تولید کنندگان موظف می باشند مدارک لازم دال بر استفاده از مواد اولیه از نوع کندسوز شده برای تولید بلوک را به شرح زیر ارائه نمایند.
مواد اولیه (پودر پلی استایرن منبسط شده محصول کارخانجات پتروشیمی ). باید از نوع کندسوز باشد. در این زمینه باید مدارک فنی معتبر از کارخانه فروشنده مواد اولیه اخذ گردد. مدارک فوق باید قرار گرفتن ماده اولیه از نظر واکنش در برابر آتش را، بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی، در یکی از گروه های زیر نشان دهد.

گروه D (يا گروه‌هاي بهتر از آن) مطابق با استاندارد EN13501-1.

گروه B1 (يا گروه‌هاي بهتر از آن) مطابق با استاندارد DIN 4102.

تيپ A مطابق با استاندارد BS 3837-1.

گروه A مطابق با استاندارد ASTM E84.

2-1. برای حفاظت از بلوک سقفی پلی استایرن و جلوگیری از برخورد مستقیم هرگونه حریق احتمالی با بلوک لازم است تا زیرسقف به وسیله پوشش مناسب محافظت شود. پوشش باید به تیرها و تیرچه ها متصل و مهار گردد. اتصال مستقیم به بلوک پلی استایرن (مانند گچ کاری مستقیم بر روی بلوک بدون استفاده از اتصالات مکانیکی ) به تنهایی قابل قبول نیست. انواع پوششهای مورد پذیرش به شرح زیر می باشند.
1 سانتی متر که به نحو / “پوشش گچ یا پوششهای محافظ پایه گچ-پرلیت یا گچ -ورمیکولیت. یا تخته گچی به ضخامت حداقل 5 مناسب و مستقل از بلوک به سقف سازه ای مهار شده باشد”.
3-1. اتصال مستقیم اندود به بلوک با هر شکل هندسی (اعم از معمولی یا دارای انواع شیار ) به تنهایی و بدون استفاده از اتصالات مکانیکی به هیچ وجه مجاز نبوده. و ضرورتاً باید از اتصالات مکانیکی مهار شده به تیرها و تیرچه ها (نظیر سیستم رابیتس )استفاده شود.

لذا تولیدکنندگان موظف هستند از ارائه هر گونه اطلاعات شفاهی یا کتبی به مصرف کنندگان که مغایر با این موضوع باشد، خودداری نمایند.
4-1. از آنجایی که دیوارهای بین واحدهای مستقل (مانند دیوار بین آپارتمان های مسکونی یا واحدهای تجاری، اداری مستقل و غیره ) در هر ساختمان باید دارای مقاومت در برابر آتش باشند. این دیوارها باید از لایه بلوکهای پلی استایرن عبور کرده. و تا زیر سقف سازه ای (یعنی زیر تیرچه یا بتن ) امتداد داشته باشند. یا به طور مناسب از مصالح حریق بند استفاده شود. به گونه ای که بلوکهای پلی استایرن در این قسمت بین دو فضای مجاور پیوستگی نداشته باشند. و از گسترش هر گونه حریق احتمالی بین دو فضایی که به وسیله دیوار مقاوم در برابر آتش از یکدیگر جدا شده اند، جلوگیری گردد.
1 . Expanded Polystyrene
2. Fire retarded
5-1. انبارکردن بلوکها در کارگاه ساختمانی. بلوکهای پلی استایرن منبسط شده در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگها ، حلالها یا زباله های قابل اشتعال) نگهداری شوند. محل نگهداری باید به گونه ای باشد که از احتمال ریزش یا تماس براده های داغ یا جرقه های ناشی از جوشکاری یا هر گونه شیء داغ دیگر با بلوکها در کارگاه ساختمانی پیشگیری شود. محل انبار اصلی بلوکها حتی الامکان به دور از محل عملیات ساختمانی باشد. تا از سرایت هر گونه شعله یا حریق احتمالی به محل انبار اصلی جلوگیری شود.
6-1. توصیه می گردد که از انبار کردن بلوکها به حجم بیش از 60 متر مکعب خودداری شود. در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از 60 متر مکعب، بلوکها به قسمتهای با حجم حداکثر 60 متر مکعب تقسیم شده. و بین هر دو قسمت حداقل 20 متر فاصله وجود داشته باشد.
7-1. کلیه کارگران و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هرگونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگهداری بلوکها توجیه شوند. و استفاده از تابلوی استعمال دخانیات ممنوع در مجاورت محل نگهداری بلوکها الزامی است . تعدادی کپسول آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگهداری بلوکها پیش بینی گردد.

2) الزامات مکانیکی

1-2. حداقل مقاومت بلوکهای تولیدی در برابر بارهای حین اجرا باید برابر با 200 کیلوگرم به ازای هر 30 سانتی متر طول بلوک باشد. این بار باید در نواری به عرض حداکثر 7 سانتی متر در وسط بلوک اعمال شود.
تذکر: آزمایشها نشان می دهند که به علت تفاوتهای موجود در مواد اولیه و فرآیند تولید، چگالی دقیقی برای کسب مقاومت مذکور در فوق نمی توان مشخص کرد. با این وجود به عنوان یک راهنمای کلی انتظار می رود که در صورت تولید مناسب، بلوکهای با عرض 50 و ارتفاع 25 سانتی متر با دانس یته حدود 14 13 کیلوگرم بر متر مکعب مقاومت مورد نظر کسب شود. ضمناً با فرض شرایط یکسان از نظر مواد اولیه، فرآیند تولید و ضخامت بلوک، هر چه که عرض بلوک افزایش یافته یا ارتفاع آن کاهش یابد، به چگالی بیشتری برای کسب مقاومت لازم نیاز خواهد بود.
2-2. لازم است تا کارخانجات تولیدکننده بلوک سقفی از جنس پلی استایرن منبسط شده دارای آزمایشگاه حداقل برای کنترل رواداری های ابعادی و باربری بلوک باشند. در این آزمایشگاه باید باربری بلوکها با استفاده از جک با بار معادل 200 کیلوگرم و بصورت نواری بر روی بلوکهای به طول 30 سانتی متر مورد آزمایش قرار گیرد (مطابق شکل زیر ). بلوکی که به این شکل آزمایش می شود، نباید دچار هیچگونه شکست یا گسیختگی گردد.

3-2. استفاده از بلوکهای با طول کمتر از 30 سانتی متر ممکن است خطر شکست بلوک را در پی داشته باشد. لذا به مصرف کنندگان توصیه می شود از به کار بردن بلوکهای با طول کمتر خودداری نمایند. همچنین هرگونه تولید و یا ارائه بلوکهای به طول کمتر از 30 سانتی متر به مصرف کنندگان ممنوع است.
4-2. استفاده از بلوک های توخالی با طول کمتر از بلوک کامل (برش آن به قطعات کوچکتر از یک بلوک کامل ) ممنوع است.
5-2. برای بلوکهای دارای حفره که در ابتدا و انتهای دهانه یا در مجاورت پلهای اصلی یا در مجاورت تیرهای عرضی و یا در هر محلی که امکان ورود بتن به داخل حفره ها وجود داشته باشد. قرار می گیرند. به منظور جلوگیری از سنگین شدن سقف و هدر رفتن بتن. باید تمهیدات لازم برای بستن حفره های بلوک به وسیله درپوشها یا پرکننده های مناسب به نحو مطمئن به عمل آید تا از ورود بتن به داخل آن جلوگیری شود. و یا اصولاً در این قسمتها از بلوک های توپر استفاده شود.

3) الزامات ابعادی

27 میلی متر باشد. از آن جایی که افزایش عرض لبۀ نشیمن این نوع بلوک ها (در ± 1-3 . عرض لبه نشیمن بلوکها در محل قاعده باید 2 مقایسه با بلوک های سفالی و بتنی ) سبب کاهش عرض موثر جان تیرچه بتنی می گردد. لذا برای جبران آن توصیه می شود عرض فوندولۀ تیرچه در هنگام ساخت حداقل برابر 14 سانتیمتر درنظر گرفته شود.
2-3. رعایت پخی در دو لبه فوقانی به ارتفاع 5 و قاعده 5 سانتی متر به منظور تسهیل در عبور بتن به داخل تیرجه ها الزامی است.
3-3. حداکثر رواداری طول، عرض و ضخامت بلوک از مقدار اسمی اعلام شده، به شرح زیر باشد.

طول بلوک در هر نقطه حداکثر 5± میلی متر به ازای هر متر طول اسمی بلوک و عرض بلوک حداکثر 3± میلی متر با عرض اسمی بلوک می تواند تفاوت داشته باشند.
ضخامت هیچ نقطۀ اندازه گیری شده از بلوک نباید بیش از 5± میلی متر با مقدار اسمی تفاوت داشته باشد.
4-3. کلیه لبه های بلوک ها (به غیر از محلهای پخی در لبه های فوقانی ) باید گونیا باش ند. رواداری مجاز برای انح راف از گونیا بودن لبه های طولی و عرضی حداکثر 5± میلی متر به ازای هر 1000 میلی متر طول یا عرض نمونه می باشد. حداکثر انحراف از گونیا بودن لبه ضخامت 3± میلی متر می باشد.

4) مشخصات ظاهری بلوک های سقفی

1-4. بلوکها باید دارای ظاهر سالم و یکپارچه باشند. سطح بلوک باید نسبتاً صاف باشد. و بین دانه های پلی استایرن فاصله مشخص ظاهری وجود نداشته باشد.
2-4. لازم است تا نام تولید کننده. کندسوز بودن محصول. حداقل چگالی. و اندازه های طول. عرض و ضخامت بلوک. بر روی تمام بلوک های تولیدی کارخانه حک یا چاپ یا برچسب شود. در صورت استفاده از چاپ یا برچسب، این کار باید به نحو تثبیت شده صورت گیرد. به گونه ای که امکان پاک شدن یا برآمدن ساده در حین نقل و انتقال یا سوءاستفاده توسط افراد وجود نداشته باشد.

منبع

14 دیدگاه

 • سلام
  میخاستم بدونم مشخصه کیفی که برای یونولیت ریز فله در نظر می گیرید چیه؟ مثلا دانسیته یا ریز نبودن دونه های یونولیت؟ یا ….
  و اینکه میدونیم در صورتیکه بلوک های یونولیت تو انبار دپو بشن احتمال ایجاد آتش سوزی وجود داره به خاطر گرمایی که ایجاد می کنن، میخام بدونم در مورد یونولیت ریز فله هم همینطوره؟ یعنی یونولیت تو اون حالت هم گرما ایجاد میکنه و ممکنه باعث آتش سوزی بشه؟
  ممنون میشم جواب بدید.

  • با سلام.
   در خصوص موارد فنی تولید کارخانه و یا سایر سوالات در این خصوص می توانید با دفتر کارخانه تماس بگیرید.

  • سلام
   بستگی داره شما از چه یونولیتی استفاده بفرمایید در حال حاضر ۲محصول در ابران تولید میشود که کندسوز و بسوز است

  • درود برشما
   تولیدات کارخانه رکسانا کاملا کندسوز هست و در انبارکردن این محصول هیچ گونه مشکلی از بابت آتش سوزی پیش نمیاد چه بصورت بلوک چه بصورت فله

 • سلام.میشه نحوه ازمایشات یونولیت سقفی در ازمایشگاه کنترل کیفیت رو بگین؟تست فشار و خمشش رو میخوام.

 • سلام برای تهیه فوم سقفی برا دوسقف بامتراژ۲۸۸مترمربع باابعاد۲*۵۰*۲۰ارسال به بهارستان اصفهان چقدهزینه داره؟

 • سلام برای پروژه ای تاییدیه یونولیت گرفته شده اما مهندس ناظر گفته یونولیت استاندارد نیست و تاییدیه رو قبول نمی کنه و متاسفانه می گه تمام یونولیتی که کارشده رو جمع کنید . به نظر شما باوجود تاییدیه ایا حرف مهندس قابل قبول؟؟
  واز کجا می توان تشخیص داد یونولیت کدام شرکت استاندارد است؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×چت آنلاین
محتوای جدید